In 1986 zijn de Keizers- en Stobbewaarden aangewezen als  Natura 2000-gebied. Een gebied dat deel uitmaakt van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie, die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit in Europa. Deze uiterwaarden zijn een uniek stuk natuur in Europa, dat mede door dit programma in stand gehouden wordt.

vogeltje-in-hand

Natuurderij Keizersrande is de eerste die het gebied gaat beheren volgens de richtlijnen die Natura 2000 opgesteld heeft. Het landbouwgedeelte van het bedrijf staat geheel in dienst van de omvorming van het gebied naar biologische en nieuwe natuur. Om dit te bereiken wordt gezocht naar een balans tussen natuur en cultuur. Zo worden bijvoorbeeld niet alle gronden in gelijke mate begraasd, bemest en bemaaid. Waardoor  het gebied de ruimte en mogelijkheid krijgt een extra grote diversiteit aan planten, insecten en vogels die uniek zijn  voor dit gebied te behouden en te stimuleren (biodiversiteit). Ook worden karakteristieke elementen in het landschap in stand gehouden en beheerd, zoals poelen, meidoornhagen, rivierarmen, heggen en gaarden. De speerpunten in het beheer zijn de ontwikkeling van de voor dit gebied unieke flora en fauna; rijke akkerlanden, botanisch hooiland en weidevogels.

De Keizers- en Stobbewaarden liggen net buiten de stad Deventer. Deze nabijheid van de stad maakt dat er  veel recreanten de uiterwaarden uitkiezen voor een wandeling of fietstocht. De omvorming naar nieuwe natuur en het in stand houden van de karakteristieke elementen in het landschap, zoals meidoornhagen  en rivierarmen, zorgen ervoor dat mensen kunnen genieten van een prachtig natuurlijk cultuurlandschap dicht bij huis. Het laat zien dat landbouw en natuurbeheer hand in hand gaan en tegelijk zorgt het voor een aantrekkelijker en meer beleefbaar landschap voor de recreant.