Natuurderij Keizersrande is een initiatief van IJssellandschap. In een wijde cirkel om de Hanzestad Deventer en langs de IJssel liggen de eeuwenoude goederen en landerijen van IJssellandschap. In totaal beslaat het bezit zo’n 3.650 ha. Ongeveer 2.500 ha daarvan zijn cultuurgronden die voor het overgrote deel verpacht zijn. Een deel van de gronden behoort tot landgoederen, een ander deel ligt in de uiterwaarden en op enken. Op de overige 1.150ha. bevinden zich waardevolle boslandschappen en natuurterreinen. Op de gronden van IJssellandschap bevinden zich 65 erven en woningen. Daaronder vallen twee havezaten, 23 pachtboerderijen in bedrijf en 23 voormalige boerderijen. Tien van deze panden zijn rijksmonument en een aantal is gemeentelijk monument.

De oorsprong van IJssellandschap is te vinden in de geschiedenis van de Gasthuizen in Deventer. De gasten (zieken, bejaarden, armen) betaalden soms in natura door gronden na te laten. De geschiedenis van IJssellandschap is zo onlosmakelijk met de stad Deventer verbonden. Een van de eerste bekende ‘kostkopers’ is Dirk de Munter die met zijn vrouw Margaretha in 1267 grond naliet aan het Heilige Geest Gasthuis. De bezittingen van de gasthuizen zijn in de loop der eeuwen gegroeid en vormden een garantie dat de zorg voor zieken, armen en bejaarden kon blijven bestaan. Op de boerderijen kwamen pachters te wonen die geld en producten in ruil leverden aan de gasthuizen. Een prachtige lokale economie. Deze bleef eeuwen in stand, totdat na de Tweede Wereldoorlog in Nederland de verzorgingsstaat ontstond. De gasthuizen, verenigd in de Verenigde Gestichten, hadden hun bezittingen niet langer nodig om de zorg te garanderen. In 1986 is IJssellandschap als aparte landerij en stichting losgekoppeld van de bejaardenhuizen.

IJssellandschap beheert en ontwikkelt de eeuwenoude bezittingen ter willen van de natuur, het in stand houden van de historie en het geestelijke welzijn van de mens en natuurlijk ten behoeve van de economische functies zoals landbouw. Het kantoor van IJssellandschap is gehuisvest in Havezate de Haere te Olst. Hier bevinden zich het secretariaat, het financieel management en de kantoren van de directeur-rentmeester, groenbeheerder en projectleider. Het buitenpersoneel; bedrijfsleider, terreinmedewerkers, schilders en timmerman werken vanuit de werkplaats bij Schalkhaar. Zij houden toezicht op de bezittingen en onderhouden het bos, de natuur en het onroerende goed van IJssellandschap. Daarnaast beheren zij de eigendommen van de uit 1560 daterende stichting Burgerweeshuis en Kinderhuis die 450 ha beslaan.

De wens ontstond binnen IJssellandschap om in een landgoed aan de IJssel natuur, landbouw, ecologie, economie en recreatie duurzaam samen te laten gaan. Om dit daadwerkelijk te kunnen bereiken heeft IJssellandschap het unieke project onder de naam Natuurderij Keizersrande opgericht. Zie voor meer informatie:

ijssellandschap.nl

brochure Natuurderij Keizersrande

IJSSLND-LOGO